خرقه زهدمراآب | بلاگ

خرقه زهدمراآب

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

خرقه زهدمراآب خرابات ببرد      خانه عقل  مرا آتش ميخانه بسوخت

شرح بیت

می ناب را نوشيدم و جوش و خروشی دردرون افتاد ومست و بيهوش شدم و زهد و تقوی از وجودم زدوده شد و بصيرت عميقی پيداکردم وعالم درون را با قوه و نيروی می حس نمودم و زيبائی های عالم ماده با نوشيدن می حقيقت به عالم معنی وواقعيت های حيات معقول مبدل گرديد به ديدنی هايی دست يافتم که هرگز آن را نديده بودم حقايقی دروجودم احياشده که تا بحال از آن غافل مانده بودم لباس زهد و تعبد را آب می با گلاب حقايق هستی شستشو داد و رنگ چهره اش  تغييرکرد و دراين دگرگونی جرقه ای دردرونم ايجاد گشت و آتشی شعله ورشد و خانه عقلم را به ويرانه ای تبديل کرد با شعله ورشدن آتش حقيقت درسرشتم دنيارا به گونه ای ديگريافتم واز تعلقات آن رستم و آهنگ شور ونشاط و آزادگی دردلم زنده شد و خانه عقلم در آتش ميخانه بسوخت و رنگ حقيقت بخود گرفت .

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 29 تير 1396 ساعت: 6:37