ندای عشاق

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : حذر باید از شک و تردید رای بخوانید :

از شک بپرهیز زیرا دین را تباه و یقین را نابود می سازد

حذر باید از شک و تردید رای     که فاسد کند دینت ای پارسای

یقین ترا نیز زایل کند       صحیح ترا نیز باطل کند

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06
چکیده : ... با عنوان : مگرد آشکارا بگرد گنه بخوانید :

آشکارا گناه مکن زیرا آن از سخت ترین گناهان است

مگرد آشکارا بگرد گنه     کز آن روزگارتو گردد سیه

بتر نیست زان هیچ جرم دگر     ترا دوری از آن پسندیده تر

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06
چکیده : ... با عنوان : مشو همدم اهل فسق و فجور بخوانید :
با گنهکاران همنشینی مکن زیرا هرکس از کار گروهی راضی باشد مانند کسی است که درداخل آن گروه است مشو همدم اهل فسق و فجور      چو گشتی ,  شوی از ره راست دور چو باشی به اعمال قومی رضا      شریکی کنند اربد و...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06
چکیده : ... با عنوان : به بیهوده مشکن تو قدرسخن بخوانید :
سخنان خنده آورمگو اگرچه از قول دیگری نقل کنی به بیهوده مشکن تو قدرسخن      بیندیش و میگوی , یادم مزن زمضحک مبادا حکایت کنی       وگرخود نگویی روایت کنی ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06
چکیده : ... با عنوان : زاصراردرجرم اندیشه کن بخوانید :
درارتکاب گناه اصرارمورززیرااصراردرگناه ازبزرگترین گناهان و بالاترین جرائم است زاصراردرجرم اندیشه کن      بیاطاعت و بندگی پیشه کن که اصراراندرگنه ای جسور     بودبدترین جرم و فسق و فجور ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06
چکیده : ... با عنوان : نباشد بترز آدم بدگمان بخوانید :
بدگمان مباش زیرا بدگمانی عبادت را تباه می سازد و گناه را بزرگ می کند نباشد بترز آدم بدگمان      که از بدگمان کس ندارد امان کند بدگمانی عبادت تباه      فزاید بمیزان جرم و گناه ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06

چکیده : ... با عنوان : بخوانید :
بخاطر نیکی برکسی منت مگذار زیرا منت گذاشتن نیکی را تباه می کند به نیکی , نمیباش منت گذار       که بادست خود میبری اجرکار زمنت شود کارنیکو خراب       چنان که آب ناگه نماید سراب ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06
چکیده : ... با عنوان : زاشرارپیوسته کن احتراز بخوانید :
با بدان همدم مباش زیرا چون از دستشان آسوده باشی برتو منت میگذارند زاشرارپیوسته کن احتراز       مبادت بدین قوم هرگز نیاز که چون باشی ایمن زآزارشان     گذارند منت بدین کارشان ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06
چکیده : ... با عنوان : به غیبت میازارجان کسی بخوانید :
ازغیبت گریزان باش ریرا مردم را بدشمنی با تو برمیانگیزد به غیبت میازارجان کسی     که دشمن شود با تو مردم بسی کسانیکه غایب زیش تواند      چرا جمله آماج نیش تواند ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06
چکیده : ... با عنوان : مکن همنشینی تو با ابلهان بخوانید :
ازدوستی با ابله بپرهیز زیرااو می خواهد بتو سود برساندولی ضررمی زند مکن همنشینی تو با ابلهان      مبادا تورا تیره گردد روان چو باشد پی سودت آن بی خرد     زنادانی آنگه ضررها زند  ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06