ندای عشاق | بلاگ

ندای عشاق

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

وقتی ستم رسيده ای را ديدی اورا دربرابر ستمگرياری کن

چو         کند با ستم حال مظلوم  زار

توانی  اگر يارمظلوم باش        طرفدارمسکين و محروم باش


برچسب‌ها: چو بينی ستم پيشه و نابکار...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:52

وقتی خداوند پاک خير بنده ای راب ، کم گفتن ، کم خوردن ، و کم خفتن را به وی الهام می کند

چو          به پيمودن راه خيرو فلاح

بخوردن ، بخفتن ، بگفتارهم            کندملهم اورا به مقدارکم


برچسب‌ها: چو بربنده ای خواهد ايزد صلاح...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:52

وقتی فرو مايگان سروری يابند اميد ها قطع گردد

چو کار      شودحال برجمله ی خلق زار

رودآرزوها سراسربـــه باد      نبينی دگرخاطـری هيچ شاد

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 18 دی 1396 ساعت: 3:20

چون ا ترسيدی ، در آن وارد شو ، زيرا سختی پرهيز از سختی آن کار بيشتراست

زکاری چو بود جان من        برو خويشتن را تو در آن فکن

که سختـی پرهيز بد بيگمان          فزونترزسختـــــی انجام آن 


برچسب‌ها: زکاری چو ترست بود جان من...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 18 دی 1396 ساعت: 3:20

روزگاررا ت است ، گرفتن و دادن ، آنچه را بگيرد برنمی گردد ، و آنچه را بدهد پاينده نيست.

        دهد گاه و هم اوستاند دمـــی

چوگيرد نخواهــد دگردادپس        هرآنچ او دهد نيست پاينده بس


برچسب‌ها: جهان را دوحال است ای آدمی...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57

بترس از که ويرا بزرگ داشتی و پستی که اورا مقدم شمردی و فرو مايه ی که اورا برافراشتی

چو تو بر ناکسی       برافراشتی سفله ی چون خسی

مقدم شمردی تو رذلی بکار      ببايد نمودن از اين ها فـــرار


برچسب‌ها: چو اکرام کردی تو بر ناکسی...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57

بترس از هرکاری که چون از آن سوال شود کننده اش حيا کند و منکر آن گردد.

چو         گرت جای اظهارو اقرارنيست

دگــر شرم داری ز کردارخويش        نبايد چنين کار گيری تو پيش


برچسب‌ها: چو پرسند مردم که کارتو چيست...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57

همانطوری که از مصاحبت با دانا ، آسوده ای از همنشينی با نادان بترس

گــريز        مکن ليک دوری زاهل تميز

ترا باشد از سوی او ايمنی       زنادان نيايد جز اهريمنـی


برچسب‌ها: بروتا توانی زنادان گــريز...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57

با هرکه ميخواهی خوبی کن تا اميرش شوی از هرکه ميخواهی بی نياز شو تا نظيرش شوی

به         اميرش شوی جان من هرکه هست

زهرکس تو خـودرا کنی بی  نياز       نظيرش شوی چون کنــی چشم آز


برچسب‌ها: به نيکی دل کس چو آری بدست...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57

با دشمن دانايت مشورت کن و از رای دوست نادانت بگذر

چو کنی       نکوترکه با مـرد دانا کنی

گرت خصم باشد چو عاقل بود       بسی بهتر از يارجاهل بود


برچسب‌ها: چو خواهی بکاری تو شورا کنی...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57