دوردار

ساخت وبلاگ
چکیده : دوردار از خاک و خون دامن چو برما بگذری        کان در اين ره کشته بسيارند قربان شما شرح بیت در آن هنگ... با عنوان : دوردار بخوانید :

دوردار از خاک و خون دامن چو برما بگذری        کان در اين ره کشته بسيارند قربان شما

شرح بیت

در آن هنگام که انسان گام برخاکدان طبيعت نهاد درگيری و کشمکش بين انسانها شروع شد .  زمانی که  هابليان رودررو ی قابليان قرارگرفتند  ، هابيل مظهر عشق و آزادی و عدالت بود قابيل مظهر خصومت و لجاجت و کينه توزی، يکی از اسرارخلقت در اين است که بايد مداوم بين حق و باطل جنگ و جدال حاکم باشد .  وهدف از جنگيدن و مبارزه چيست آدمی بر اساس قانون آفرينش در انتخاب راه خود آزاد است و می تواند جبهه حق را برگزيند و يا می تواند آنچنان غرق در هوی و شهوات نفسانی باشد ،  که قدرت گزينش حق از او سلب گردد . آری راه حق سختی ها و مشکلات فراوانی دارد و بايد از لذايذ دنيوی محروم شويم تا به خواسته های حقيقی نايل گرديم .  داخل شدن در کوی يار منوط بر اين است که از تمنيات و آرزوهای واهی نفسانی بدور باشی ،  و خويش را بخاطر لقای آفريننده عالم هستی مهيا سازی و جدالها و درگيريهای شيطانی را از وجودت بزدائی ،  و به جز رضای  معشوق به چيزی تن در ندهی .  و افتادگی و فروتنی يکی از خصلتهای والای آدمی است مبارزه واقعی هنگامی ميسر است که دارای هدف اساسی باشد ،  ومنظور از آن رفع ظلم و ستم از پيکره عالم انسانی است تا ديگران بتوانند درفضای آزاد و الهی به رشد و تکامل نهائی واصل گردند.  کشته شدن در اين راه مايه مباهات و افتخار است که نصيب هر خارو خسی نمی گردد.

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 11 خرداد 1396 ساعت: 11:03