عزم ديدار تو

ساخت وبلاگ
چکیده : عزم ديدار تو دارد جان برلب آمده       بازگردديا برآيد چيست فرمان شما شرح بیت جان آدمی درکالبد تن محب... با عنوان : عزم ديدار تو بخوانید :

عزم ديدار تو دارد جان برلب آمده       بازگردديا برآيد چيست فرمان شما

شرح بیت

جان آدمی درکالبد تن محبوس شده است و در پی آنست که از زندان مخوف تن رهائی يابد .  او قصد ديدار محبوب را دارد و عزم واراده نموده است تا از زندان تاريک حيات طبيعی نجات يافته و خودرا به کمال اعلا برساند .  و منتظر دستور معشوق است ،  اگر معشوق اجازه ورود به بارگاهش را صاد ر فرمايد ،  بلافاصله از قفس مادی خارج شده و به سوی او بشتابد ، انسان هدفدار هميشه خودرا دربارگاه معبود می بيند ؛  و اعمال و رفتار و کردار خودرا با خواسته های او هم آهنگ می سازد و به پديده های عالم هستی از زاويه خاصی می نگرد  . و بينش او با ديگران متفاوت است .  آنان که خودرا غرق در ماديات نموده اند و فقط در فکر منافع  شخصی خودند هرگز وجود انسانهای و الا و با هدف را تصور نمی کنند .  و برعکس انسانهای تکامل يافته به دنيای مادی بی اعتنا هستند ،  و از مظاهر ماديات بيگانه اند و درحيات منطقی و معقول خود گرفتار افراط و تفريط نمی شوند ،  و فقط به هدفهای عالی ومقدس فکر می کنند ،  و دربين مردم احساس غربت می نمايند ،  و تفکرات وايده های خاص خودرا دارند که برای جويندگان حيات طبيعی و پيروان شهوات نفسانی چندان خوش آيند نيست.

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 10:36