امروزچه روز خوبی است

ساخت وبلاگ
چکیده : امروزچه روز خوبی است ، اگر دايره ديدمان  را وسيع ترکنيم و کينه ها و هواجس های نفسانی را ازخودمان دور... با عنوان : امروزچه روز خوبی است بخوانید :

امروزچه روز خوبی است ، اگر دايره ديدمان  را وسيع ترکنيم و کينه ها و هواجس های نفسانی را ازخودمان دور سازيم و حوادث و  اتفاقات اطرافمان را بدرستی و باديد باز و گسترده و بدوراز منافع مادی و شخصی خود  مورد ارزيابی و تحليل قراردهيم درمرحله اول خودمان راحتر و آرامتر خواهيم شد و  درمقابل هرحرکت و هراقدامی روش مثبت و سازنده ای را پيش خواهيم گرفت و اگر کسی به  ما اهانتی کرد و دربرابر کارهای ما سنگ اندازی نمود ، ما نسبت به عمل او بی تفاوت  خواهيم ماند ، و عکس العملی ازخودنشان نخواهيم داد واگر نيروی ازدرون مارا به  مقابله دعوت نمود دربرابر آن نيروی درونی ايستادگی می کنيم و خطا به خود می گوييم  که مبا دا به اقدام نسنجيده ای متوسل شويم ، چون که امروز روز خوبی است ، امروز  خوشحال و مسروريم ، چرا با اقدامات ناسازگار شادی خودرا به غم تبديل نماييم  بنابراين اگر اندکی درقبال ناملائمات و کارهای ناروا اطرافيان و عامه مردم تحمل  داشته باشيم و شادی و نشاط ذهن را به غم و اندوه مبدل نسازيم ، کم کم  احساس  خوشحالی ملکه ذهنمان می گردد و بينايی مان را دربرابر موارد و مسائل مختلف دگرگون  می سازد ، اگر دلمان می خواهد جامعه سالم و سازنده و مترقی داشته باشيم دروهله اول  بايد از خويشتن شروع کنيم اگر خودمان را بسازيم اطرافمان بخودی خود ساخته می شود ،  يک اتفاقی برای من پيش آمد درمورد يک مسئله ای ديدم يکی از دوستان برخورد تبعيض  آميزی دارد ، چون قدرت و مديريت دردست او بود براساس خواسته ها و هوای نفسانی خود  عمل می کرد و ازامکانات موجود به نفع خود و دوستانش بهره برداری می کرد ، و بهترين  هارا برای خود و اطرافيانش اختصاص می داد ، اينجانب بامشاهده اعمال خلاف و  غيرقانونی او درپيش خود بسيارناراحت بودم ولی نمی خواستم تذکربدهم ، روزی با خود  خلوت کردم و به او و اعمالش فکرنمودم ، و خودم را درجای او قراردادم و خودرا با دقت  ارزيابی کردم و ازخود پرسيدم آيا واقعا اگر درمسند قدرت بودم وآن همه امکانات و  اختيارات دردست من بود چه کارمی کردم و چگونه با موارد و مسائل مربوطه برخوردمی  کردم ، آيا دروجود من حس عدالت طلبی و شناخت عدالت و اجرای آن وجود دارد يانه ؟  تمام جوانب را مورد بررسی و کنکاش قراردادم و جزئيات اقدام اورا ازلحاظ شرايط موجود  تحليل و بررسی کردم و کيفيت اجرای اورا بارديگر با دقت ارزيابی نمود ه و خودم را  درجای او نشاندم و درمورد همه چيز انديشه کردم ، نهايت کار به اين نتيجه رسيدم که  خوددرجای او باشم به مراتب بدتراز او عمل خواهم کرد ، با ز هم او ... چون اندکی  انصاف دارد ولی من دردل خود همان يک ذره انصاف  را هم ندارم ، پس اعتراضم بی  مورد  است ، چون هنوز خودم را اصلاح نکرده ام هنوز به دنبال خواسته های نفسانی  خودم هستم ، با اين افکار و انديشه های خودخواهانه چگونه می توانم درمورد عمل کسی  قضاوت کنم ، من هنوز خودم را نساخته ام  من که هنوز با حقايق وواقعيت های  زندگی فاصله های زيادی دارم ، من که هنوز در آمال و آرزوهای غيرواقعی گرفتارم ، من  که هنوز معنی واقعی عدالت را درک نکرده ام و فقط اجرای عدالت را برای خودم و کارها  و خواسته های خودم می خواهم و همه چيز را بخاطر خودم می خواهم ، چگونه می توانم از  ديگران انتقاد کنم ، البته نقد وبررسی خيلی خوب است و عامل رشد و شکوفايی يک جامعه  است ولی نبايد از انصاف بدور باشيم ، گردونه انتقاد را به طرف خودمان و اعمالمان  بچرخانيم ، اول از عملکردهای خود انتقاد کنيم و نقاط ضعف خودرا گوش زد سازيم ، اگر  ديديم از هرلحاظ به تکامل واقعی رسيده ام و اگر در اريکه قدرت باشيم آيا از خواسته  های غيرواقعی خود خواهيم گذشت و هم و غم مان فقط بخاطر اجرای قانون خواهد شد ، و  قانون قوم و خويش نمی شناسد ، پسر دائی و پسر خواهر و حتی خود دائی و خواهر و برادر  و پدر ومادر را هم نمی شناسد ، تمام انسانها براساس استعداد و نيازهاشان درمقابل  قانون برابرند ، و اگرتوانستيم موارد فوق رعايت کنيم در آن زمان به خود حق خواهيم  داد تا از اعمال ديگران انتقاد کنيم ، آن هم چه انتقادی ؟ انتقاد سازنده نا انتقاد  مخرب ، دنيای کنونی ما بيش از حد آلوده و تاريک است و لی اين آلايش ها به تک تک ما  انسانهابرمی گردد واگر درخود تحولاتی بوجود آوريم و اند يشه های مغرضانه را از ذهن  خود بزدائيم و به جای فکرکردن به بدی ها و زشتی ها به خوبی ها و خوشی ها فکرکنيم ،  دراولين اقدام ازخودشروع کنيم و خودمان را از آلودگی ها و تفکرات مغرضانه منفی نجات  دهيم وباديد ه مثبت و سازنده و بااصلاح قوی وارد ميدان شوييم  ، بقيه موارد و  معضلات و کاستی ها و ناهنجاری ها خودبه خود از بين خواهند رفت ، اين همه شقاوت ها و  بدبختی هارا ما انسانها بوجود آورده ايم ، پس خودمان هم می توانيم بايک اقدام  سازنده از بين ببريم ، هان ای انسانها همين امروز بشتابيد که فردادير خواهد شد ....

...
نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت: 0:07