آيا تا بحال

ساخت وبلاگ
چکیده : آيا تا بحال درمورد حشرات و کرم های  زيرخاکی تفکر و انديشه کرده ايد ، اين روزها اکثر انسانها درفکر من... با عنوان : آيا تا بحال بخوانید :

آيا تا بحال درمورد حشرات و کرم های  زيرخاکی تفکر و انديشه کرده ايد ، اين روزها اکثر انسانها درفکر منافع مادی خودند ،  و همه و همه چه از راه حلال و چه از راه حرام  بدنبال کسب ثروت و پولند ، و  سوداگران پول و ثروت از بخش های ديگر اقتصادی قطع اميد کرده اندو به سوی ساخت و ساز  مسکن رو آورده اند و منازل تک واحدی شهروندان نيازمند را به قيمت  ناچيزی  خريداری می کنند و برای کسب درآمد و سود هنگفت آن را به چندين طبقه ی آسمان خراش  تبديل می کنند ، کوچه ما ازديد اين غارتگران حقوق محرومين پنهان مانده بود ولی اين  بار قرعه بنام ما افتاده است ، شب که خوابيديم صبح ديديم تخريب اين  آقايان  ازخدا بی خبر شروع شده است ، اوضاعی بوجود آمده بودکه قابل توصيف نيست ، گرد وغبار  و خاک همه جارا فراگرفته بود و تنفس برای همه تنگ شده  بود و اکثر مردم  درلابلای گردو خاک ايجادشده راه خودرا گم کرده بودند و ديدها بسيار محدود گشته بود  بعلت رعايت نکردن استاندارهای تخريب توسط کارگران همه جای کوچه مان به هم ريخته بود  آن روز را با آن وضعيت پيش آمده سنگين و صداهای ناهنجار وسايط نقليه تحمل کرديم و  چيزی نگفتيم ، مگر می توانستيم ازحقوق قانونی خود دفاع کنيم ، مثل آب خوردن برايمان  روش بود که آنها در پی منافع مادی خودند به هرطريقی که باشد ( به روش ماکياولی ) و  باتاکيدات و تذکرات ملايم و منطقی ماها به هيج وجه تسليم حقايق و واقعيت ها نمی  شوند اگرزياد پافشار ی کنيم مراجعه به منابع معتبر قانونی است که اين هم نتيجه ای  برای ما نخواهد داشت چون اکثر کارکنان منابع فوق با آنها دست به يکی کرده اند و  باجشان را دريافت می کنند و مانع عمليات غيرقانونی آنها نمی گردند و پيش خود نيازی  به مراجعه به آن منابع مورد نظر نمی ديدم بنابراين ناچاربودم تا سکوت اختيار کنم  ولی مگر می شود ، فردای آن روز با چندين دستگاه بيل مکانيکی و باماشين های زباله  سنگين وارد کوچه 8متری ماشدند و دراثر ضربات سنگين چرخهای سنگين  تمامی پلهای  ورودی دربهای منازل شکسته شد و آسفالتهای کوچه ترک برداشت گوئی که زمين لرزه چند  ريشتری رخ داده بود ، ديگر تحمل خودرا از دست دادم و اعتراض ملايمی کردم و چندين  بار موارد موجود را تذکردادم ، وهربار که می گفتم با پاسخ چشم ملايمی مواجه می شدم  درقبال هراعتراضی پاسخ مثبتی داشت ، ولی از عمل خبری نبود همانند بعضی از مسئولين  که شعارمی دهند ولی درعمل خلاف آن را انجام می دهند، فرصت ها يکی پس از ديگری سپری  می شد ، ولی از ترميم پل های شکسته ما خبری نبود کل کوچه ترک عميقی برداشته بود ،  اين حقيرديدم چاره ای ندارم مگر اينکه خود دست بکارشوم ولی بعلت تراکم کارو مشکلات  جانبی آن فرصت کافی نداشتم ولی درست کردن پل شکسته درب ورودی از واجبات بود ، گاهی  اوقات زيان همسايه تبديل به خير محض می گردد ظاهرش زيان است ولی خيرو برکت و پند و  عبرت است ، آری عدوسبب خير شود ، روزجمعه بود صبح کاررا شروع کردم ، دردرب ورودی  کلی لجن های متعفن جمع شده بود ، کم کم شروع به جمع آوری آنها کردم درحين عمليات به  نکات باريک و آموزنده ای  برخورد کردم ، آن هم زندگی کرم های درون لجن بود  وقتی که در لجن را با کرم های ريز و درشت کوتاه قد و بلند قدی برخورد می کردم زيبائی  خاص خودرا داشتند و زمانی که آفتاب بربدنشان می تابيد به هم می پيچيدندو می مردند  از مرگ آنها بسيار متاثر می شدم و از ته دل ناراحت می گشتم ، وسعی می کردم به حيات  آنها کمتر لطمه ای وارد شود ولی اختيار دردست خودم نبود بايستی لجن هارا جمع آوری  کنم علی رغم ميل باطنی لجن های مربوطه را برداشتم و آنچه که مرا جلب توجه خود کرده  بود چگونگی حيات کرم های زيرخاکی بود و زيبائی اندام ها و چگونگی حرکاتشان مرا  مجذوب خود شان نموده بود به بودن آنها درزيرخاک فکر می کردم که اين موجودات ريز  برای چه هدفی خلق شده اند ، ما انسان هاوقتی کاری را شروع می کنيم هدف خاصی داريم  بدون درنظر گرفتن منافع مادی و معنوی  کاری دست به آن کارياعملی نمی زنيم ،  بنابراين طراح روزگارآن کرم زيبارا بخاطر هدف و منظوری طراحی نموده است دربعضی  موارد عمل منفی انسانها برای طرف مقابل نتيجه مثبت و سازنده ای دارد آری او درفکر  منافع مادی و دنيوی خود بود و با عمل منفور خودش آرامش صدها نفررا سلب کرده بود ولی  من از وضع موجود به حقايق زيادی رسيدم و بزرگترين درس  زندگی را درطول حياتم  آموختم و به جاهای خوبی دست يافتم دربعضی مواقع بايد اعمال اينگونه افراد را به نفع  خود دانست ، درست است که آنها غرق درمنافع مادی خودند و کاری به مردم اطراف ندارند  و از خلاء قانونی يا ندانم کاری و ضعف مجريان بهترين بهره های مادی را می برند ،  آری آنهادرپی منافع مادی خودند ولی من و امثال من ها از عملکرد غلط آنان بهترين  الگوهای علمی و رفتاری را می گيريم تا خودمان را اصلاح کنيم و آنچه را برای خود می  خواهيم همان را برای ديگران بخواهيم ....

...
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت: 7:59