چه گناهی کرده ام

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

نمی دانم چه گناهی کرده ام که او ازمن رو برگردانده و راه خودش را از من جدا کرده و  او درپی کار خود و من درپی کارخودم ، و لکن کار با کار خيلی فرق دارد همچنانکه  او  با من ، به هرجا نظر کردم شکل و شمايل اورا ديدم من به دنبال کام بودم ولی او  امتناع می کرد هرچقدر اصرارکردم فايده ای نداشت ، بیش از حد سنگ دل و بی فا شده است  ، در ميان سنگلاخها و صخره های سخت زندگی درحال جان کندن بودم با اين همه مصائب و  مشکلات فراوان بازهم درپی گرفتن کام از او بودم ، آری همه چيزم از اوست تنها وجودم  از اوست اگر او نباشد وجود من بی ارزش و بی معنی است ، چه کنم که خيلی خيلی آزارم  می دهد از ين آزار و اذيت ها و شکنجه های متوالی چه سودی حاصلش می شود ، اين بی  رحمی ها همچنان ادامه دارد آتش به تارپودم می زند و استخوانهايم را می سوزاند دردل  احساس درد و محنت سختی می کنم و تحمل اين رنجها و کرب برايم دشوار شده است ، می  خواهم فرارکنم می خواهم به جايی روم که درآن ديار خبری از محنت ودرد نباشد ، کوله  بار خودم رابستم به سوی مقصدی نامعلوم به راه افتادم منزل به منزل ، کوی به کوی ،  دشت به دشت ، بدنبال آنی بودم که اگر به چنگم می افتاد با او حرفها داشتم و دارم چه  کنم که دراين محنت آباد ناپايداری و بی وفايی کسی درکم نمی کند من کجا ؟ عدم درک  کجا ؟ سوز خاصی دردرون دارم آنچنان می سوزم تا تبديل به خاکستر شوم دود آتشم همه  جارا احاطه کرده است ولی قابل رويت نیست ، می سوزم و باعذاب آن می سازم اين سوز و  سازها تمام وجودم را فراگرفته است ، کسی را يارای درک آن نيست ازعوام و خواص کمک می  طلبم خواص را بامن کاری نيست ولی عوام را بامن کاری هست ، و اما من را با عوام کاری  نيست چون آنکه درک کرده ام درک آن  برای عوام سخت است ، دربعضی مواقع تجربه آن را  احساس نمی کند درست است که تجربه از کارائی خاصی برخورداراست ، تجربه نااميدی هارا  به اميد تبديل می کند و ناهمواری هارا هموار می سازد ، اگر بتوانم موانعی بيشمار  ايجاد شده  را ازجلو پايم برچينم خيلی عالی خواهد شد ازبين بردن آن موانع برايم کار  سختی است ولی تراشيدن موانع بيشمار برای او کارآسانی است مثل آب خوردن ، اما رفع  موانع و ادامه راه برای من سخت است ، تحمل اين سختی ها وجودم را سوزانده  است اما  چه کنم که کاری از من ساخته نيست بايد فرج او حاصل شود ، من به دنبال او هستم ولی  او ازمن فرارمی کند به اندازه چندين کوه  درد وغم دردل رنجورم افکنده است مقابله  باآن و ازبين بردن آنها خيلی سخت است ولی امکان پذير است

فطرس چه گناهی کرده بود,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 25 مهر 1395 ساعت: 19:43

close
تبلیغات در اینترنت