می چکدژاله

ساخت وبلاگ
چکیده : می چکدژاله بررخ لاله     المدام المدام يا احباب      شرح بیت  برروی لاله های رنگين و سرخ فام چمن قطر... با عنوان : می چکدژاله بخوانید :

می چکدژاله بررخ لاله     المدام المدام يا احباب     

شرح بیت 

برروی لاله های رنگين و سرخ فام چمن قطرات زيبای شبنم می نشيند ، بامشاهده آن ،  دل ما برای وصال به حقايق عالم هستی می تپد ودرسهای عشق و محبت دروجود ما شعله ور می گردد .  و درنسيم روحپرور بامدادی حکمتهای سازنده ای نهفته است که آدمی را به سوی گم شده خود باز می گرداند .  و مداوم و پی در پی برای دوستان و ياران مژده می دهد، که بيائيد در بزم لاله های گلگون شرکت نمائيد ،  و با همراهی و همدمی آنها شراب گوارای حقيقت را بنوشيد تا به رموز حيات دست يابيد .  و اسرارنهفته دردرون را بخوبی درک نمائيد ،  برای فهميدن مفاهيم و هدفهای اصلی زندگی نياز براين است که خودرا با آفريننده حيات تطبيق بدهيم ،  و زمينه های لازم پذيرش اسرارهستی را درخود بوجود آوريم ،  و اگر گنجايش آن را داشته باشيم آنچه که ميخواهيم به ما ارزانی می بخشد .  آری عشق يکی از گوهر گرانبهای آفرينش است با عشق ورزيدن است که دل آدمی زنده می شود وروح آدمی به تجليات و تراوت واقعی خود نايل می گرددو از آرامش مطلوبی برخوردارمی شود .  اگر فضای خاصی برای خويشتن ايجاد نمائيم فلسفه حقيقی زندگی برای ما بخوبی روشن می شود ومسير واقعی خوشبختی را بخوبی طی خواهيم نمود و به سعادت والائی دست خواهيم يافت که از آرزوهای ديرينه  انسانی است.

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 19 خرداد 1396 ساعت: 13:54