کنون به آب مــــی لعل

ساخت وبلاگ
چکیده : کنون به آب مــــی لعل خرقه  می شويم         نصيبه ی ازل از خـــود نمی توان انداخت شرح بیت اکنون با ش... با عنوان : کنون به آب مــــی لعل بخوانید :

کنون به آب مــــی لعل خرقه  می شويم         نصيبه ی ازل از خـــود نمی توان انداخت

شرح بیت

اکنون با شراب حقيقت خرقه می شويم و آنچه که از ازل نصب شده است کندن و دورانداختن آن امکان پذيرنيست نشان سعادت و خوشبختی آدمی در درک مفاهيم هستی است اگر خودرا به آن نزديک کنيم به خيلی چيز ها خواهيم رسيد اگر اندکی در پيرامون رويداها و رخدادهای هستی تعقل کنيم و ريزه کاری های مربوطه را با دقت کامل مد نظر قراردهيم به جايی خواهيم رسيد که قبلا انتظار آنرا نداشتيم ، سختی ها و رنجهای زيادی را متحمل شده ايم از هرکس و ناکس طعنه هاو شمادتها ديده ايم ، تهمتهای بيشماری از جوانب گوناگون نثارمان شده است با اين حال به مقاومت و صبرخود افزوديم دم به دم خودرا برای وصال مهياکرديم گاهی اوقات پايين آمديم و اراده و همت خودرا از دست داديم و سرانجام جرقه ای در درونمان ايجاد شدو مارا از هلاکت و شقاوت به سمت سعادت و نور هدايت نمود آری باز هم توبه کرديم و از درگاه او طلب عفو و مغفرت نموديم و با او عهد و پيمان بستيم تا مارا ياری کند که دردام شياطين روزگار گرفتارنشويم در اين ميثاق مانديم ولی باز هم توبه شکستيم ودروسوسه های نفس اماره اسيرگشتيم اين اسارتها و خودخواهی ها همچنان ادامه داشت ، مجددا توبه کرديم کارآدمی چنين است امروزش با فردايش فرق دارد هردم درحالی است خوشا به حال آنان که توانسته اند خودرا به مقامات بالاسوق دهند و ازته دل به حقيقت رسيده اند و شراب عشق را نوشيده اند واز نزديک تجليات معشوق را لمس کرده اند ، بنا براين در هرمکان و دياری باشيم و هرکجا که باشيم عاقبت کارمان به او منتهی می گردد .

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 29 تير 1396 ساعت: 6:37