درميخانه را بسته اند

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

درميخانه را بسته اند دگر     افتتح يا مفتح الابواب

شرح بیت

اکنون بردرميخانه قفل نهاده اند ،  ای گشاينده درها بازگشای ، بارديگر باورها و ارزشهای متعالی رو به سستی و کاهلی گرائيده است ،  آهنگ مزين ماديات با زيبائی ها و جاذبه های ظاهری به قلوب عارف رسوخ نموده و عارف سالک همچنان سرگرم مقابله با شهوات و هوسهای شيطانی است ،  ودردرون آن غوغای بزرگی برپاست و هواجس نفسانی با عوامل حقيقت طلبی درحال کشمکش ومبارزه اند ،  اگر گشاينده دری و يا فرياد رسی نداشته باشد  ، عاقبت آن به زشتی ها و پليديهای شيطانی خواهد انجاميد ،  بايد به خود بيائيد و نيروهای با لقوه درونی را به بالفعل مبدل نمائيد ،  و بايک حرکت منطقی و با گشودن درهای عشق و آزادی برروی خود ،  خويشتن را از رزايل درونی پاک سازيد  ، تا به سوی خق پرستی صعود نمائيد .  و يقين های واقعی را دردل آکنده از عشق و معرفت خود بوجود آوريد ،  و با استمداد از آفريننده هستی به سوی ميخانه هجوم آورده ودرهای قفل شده را يکی پس از ديگری بگشائيد ،  تا به گم شده واقعی خود نايل گرديد.

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 19 خرداد 1396 ساعت: 13:54

close
تبلیغات در اینترنت