ميکند حافظ دعائی | بلاگ

ميکند حافظ دعائی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

ميکند حافظ دعائی بشنو آمينی بگو      روزی ما باد لعل شکر افشان شما

شرح بیت

به مناجاتهای سوزناک سحری حافظ توجهی بينداز و آمينی بگو و لب لعل گوهربار شما روزی ماست ، در جهان هستی قانونی وجود دارد و همه موجودات عالم از آن مقررات پيروی می کنند .  و نيروئی در درون آنهاست که خواه و ناخواه آنهارا به سوی شکوفائی و رشد سوق می دهد .  و بعد از گذراندن مراحل سخت حيات مادی تدريجا به جانب حيات واقعی کشيده می شوند .  و با اندک تفکر عميق و بازگشت به خويشتن راه و روش زندگی را بخوبی می فهمند وروزی خودرا درماوراء طبيعت جستجو می کنند . و به لذايذ آنی و زود گذر بی اعتنا می گردند و آنهارا پلی برای نيل به اهداف دراز مدت تصور می نمايند .  و شبانه روزی در حين کار و فعاليت مستمر مشغول راز ونياز با آفريننده هستی اند .  ودر بين پديده های الهی انسان از امتياز خاصی برخورداراست  ، زيراکه گل سرسبد آفرينش است و در خلقت اين موجود پيچيده رازهائی وجود دارد که به جز خداوند متعال کسی قادر به درک عميق و کشف آن نيست .  انسان تکاپو گر در پی يافتن حقايق جهان است و با مغز کنجکاو خود می تواند به کشف بعضی از اسرارهستی بپردازد.

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : پنجشنبه 11 خرداد 1396 ساعت: 11:03