ارگانيزم بدن انسان و جاندارن طوری طراحی شده است

ساخت وبلاگ
چکیده : ارگانيزم  بدن انسان و جاندارن طوری  طراحی شده است که برای زنده ماندن و ادامه حيات  نياز به غذا و آب ... با عنوان : ارگانيزم بدن انسان و جاندارن طوری طراحی شده است بخوانید :

ارگانيزم  بدن انسان و جاندارن طوری  طراحی شده است که برای زنده ماندن و ادامه حيات  نياز به غذا و آب و هوا و  اکسيژن دارد اگر اين نباشد امکان ادامه زندگی غير ممکن است واگر هرکدام از موجودات  عالم هستی را مورد مطالعه قراردهيم و ساختارداخلی آن را بادقت تجزيه و تحليل کنيم   چنين شرايطی نيز درآن موجود خواهيم يافت ، چرا به خاطر ادامه حيات درطبيعت چنين  برنامه ای پيش بينی شده است ، و چرا بايد همه موجودات عالم به چيزی غيراز درون و  داخل خود نيازمند باشند ودرواقع در رفع نيازهای خود با همديگر وجه مشترکی داشته  باشند و داشتن اين اشتراک چه مفهومی را می رساند وبرای بدست آوردن خواسته های  مربوطه بايد دست به تلاش و حرکت زد ، اگر بدون حرکت باشيم فرسودگی و نابودی مان  حتمی است ، اين نياز درونی از عالم انسان و حيوان نيز فراتر رفته است ، درعالم  نباتات و گياهان نيز مشاهده می شود ، گياهان و درختان و فضاهای سرسبز و زيبا برای  تداوم حيات خود به آب و ساير مواد اعم از کود و غيره نيازمندند ، اگر روزی تمام آب  های کره زمين خشک شدند پايان حيات سررسيده است ، چرا نظم هستی اينگونه است چرا تمام  موجودات برای زنده ماندن نياز ضروری به خوردن و نوشيدن دارند اگر اين نياز برآورده  نشود درزندگی موجودات اختلالاتی رخ  خواهد داد حتی دايره اين نياز درعالم  جمادات نيز گسترش يافته است ، دمی به کارهای دست ساخت  انسان توجه فرمائيد ،  همان تجهيزان مدرن الکترونيکی را  باتعمق خاصی بررسی کنيد و فقط يک ثانيه  نيروی برق را از آنهابگيريد ، راستی چه اتفاقی خواهد افتاد ، تما م سيستم ها از  کارمی افتند و ديگربرای ما قابل بهره برداری نيستند ، حتی انسانی که با استفاده از  مغز و توانايی خود اين سيستم هارا طراحی کرده است تا به حال نتوانسته است نياز  درونی آنهارا از بين ببرد و دستگاهی بسازد که بدون نياز داشتن به نيروی برق و يا  ساير نيروی های خارجی به کارخود ادامه دهد ، بنابراين کليه موجودات عالم درداشتن  همين نياز بيرونی از اشتراک خاصی برخوردارند واين اشتراک وحدت چه مفهومی را دارد  چرا انسان نتوانسته است درساختار نيازی کارهای دست ساخت خود تغييراتی بوجود آورد و  کالاهائی را بسازد که بدون داشتن نياز بيرونی کارکند تا بحال چنين چيزی وجود ندارد  و بعيد می دانم درآينده هم چنين اتفاقی بيفتد، روزبه روز توانايی انسان درساختن  سيستم های مدرن و پيشرفته بالامی رود ولی هرچه که بسازد بازهم بدون نيرونمی تواند  به کارخود ادامه دهد ، راستی دراين چه رازی وجود دارد و اين چه قدرتی است که حتی  درساخته های مصنوعی دست انسانی هم جريان دارد و آن هارا به سوی مقصد خاص خود هدايت  می کند ، تصورمکنيد که تنها اين نيرو درانسان و سايرموجودات عالم فعاليت دارد بلکه  اين نيرو در کالاهای دست ساخت انسانی نيز فعال می باشد اين چه چيزی است چرا ما نمی  توانيم با حواس ظاهری مان آن را لمس کنيم چرا نمی توانيم ذات جريان برق را در يابيم  ولی می توانيم از مشاهده ظاهری آن به باطن آن پی ببريم ، اين نيرو ازکدام سو وارد  ذات جريان برق شده است و چه خاصيتی را داراست ، آری خاصيت سازندگی در آن وجود دارد  و همه چيز بدون آن نمی تواند به موجوديت خود ادامه دهد ، چه کارکنم چرا نمی توانم  آن را باحواس ظاهری درک کنم ؟ پيش او پناه بردم و گفتم دلم می خواهد با حواس ظاهری  و حتی باحواس باطنی پی به راز آن ببرم ، گفت : به اطراف خودت توجه کن به ليوانی که  درکنارت هست به رايانه ای که باآن کارمی کنی و به اشياء مصنوعی  دست ساز خودت   بادقت بنگر چه چيزی در آنها خواهی يافت و کارکرد آنهارا بادقت ارزيابی کن و نتيجه  آن را بدرستی مطالعه کن ، خواهی گفت هرکدام از اين اشيا برای اجرای کاری و برنامه  ای ساخته شده اند هرکدام از آنها توانای انجام کارهای خاص خودرا دارند و هيچ کدام  شان نمی توانند درکارديگری دخالتی داشته باشند و فقط می توانند در چهارچوب تعيين  شده به فعاليت بپردازند ، بنابراين شما نمی توانيد به هاردی که ظرفيتش 80و یا ..  گيگابايت است اطلاعاتی بيش از آن وارد کنيد ، تمام موجودات عالم براساس ظرفيت ذاتی  خود درچرخه هستی فعاليت دارند و موارد اضافی را نمی پذيرند ، به او گفتم انسان که  اينگونه نيست ، نيروها و توانايی های آدمی بی نهايت است می تواند همه چيز را تحمل  کند به من گفت : تو درآن شرايطی نيستی که همه چيز را قبول کنی و تحملت به آن حدی  نرسيده است نياز به تمرين بيشتر داری چرا از حد و اندازه قدرتت فراتر گام می نهی  البته کنجاويت قابل تحسين است ، ولی اگر بيشتر در عمق آن فرو روی  گرفتار غذاب  خواهی گشت ، مگر اينکه تحملت را بالاتر ببری ، اگر توانايت افزون يافت روز به روز  شناختت نيز بيشترمی گردد ، بنابراين پاسخ تمام چراها درذات خودت نهفته است ، فقط به  درونت مراجعه کن ، دردرون نيرويی درحال غوغا و تکاپوست و ترا به يافتن مجهولات دعوت  می کند از آن غافل مانده ای وبه جای پناه بردن به درون خود به نيروهای ديگری همانند  خود پناه برده ای ، اين را بدان آنها نيز مثل تو هستند ، اين معما برای آنان نيز  لاينحل باقی مانده است ، و پاسخ های قانع کننده ای ندارند ، اگر بخواهيم همه چيزرا  برای همگان آشکارکنيم بازهم قدرت فهميدن را ندارند ، پس عيان کردن ما بی معنی است و  چيزی را ثابت نمی کند ، چون که همه چيز درکنارتان هست ولی درک و فهم شما در آن حدو  اندازه نيست ، امواج راديويی و تصاويرگوناگون ماهواره ای ، پی درپی ازکنارت عبورمی  کنند ولی توانايی در يافت آنها درذات  تو وجود ندارد ، چرا بيهوده داد و فرياد  می زنيد و خودرا به اين ور و آن ور می زني  مگر می توانی بدون داشتن گيرنده  قوی به چنين تصاويری دست يافت ، بجای دست و پا زدن ، تشريف ببر گيرنده خودرا تقويت  کن ، تومحدود نيستی ، دروجودت نيروهايی بی نهايتی هست  ، چرا نهايت بهره را  نمی بری ...

ارگانیزم بدن انسان,ارگانیزم بدن,...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت: 0:06