عزيزيم گول اللــــــر

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

عزيزيم گول اللــــــر

آغ بئلک لــــر گول اللر

درياجا عـــاغلين اولسا

يوخسول اولسون گولللر

دردنياي كنوني معيارها و سنجش ها با واقعيت ها منطبق نيست ، توانايي و مهارت جايگاه واقعي خودرا ازدست داده است ، ديدگاه ها و برداشت ها سطحي و زودگذراست ، همه اندازه ها ، ترازو و ميزان با باورهاي ظاهري صورت مي گيرد، ميزان عملكرد ،  واقعي و خالصانه نيست ، واكنش افراد در برابر رويدادها و رخدادهاي هستي با توجه به اصول و ارزشهاي والانيست ، بطور كلي ارزشهاي والاتدريجا تقدس خودرا از دست مي دهد خوبي ها و نيكي ها با بدي و زشتي ها معاوضه شده اند و درجايگاه واقعي خود قرارندارند ، انسانها براساس ظواهر قضاوت مي نمايند و اگر كسي داراي ثروت و مال و منال بيشماري باشد دربين مردم از ارزش و احترام خاصي برخورداراست و حرفش براي اكثر مردم حجت است و ديدگاههاو الگو سازي ها براساس رفتار و عمل او است و مردم دركارها يش از او تقليد مي كنند و گفتار و كردار و اقدامات هرچند ناچيز او براي مردم بسيار و گسترده تلقي مي گردد كسي درمورد تفكر و انديشه و عقل او پرس و جو نمي كند بلكه ثروت و دارئي اش زبانزد همه است ، و همه به او افتخار مي كند و درتمام كارها حتي درمسائل جزئي با او مشورت مي نمايند و به نظر و عقيده او ارزش ويژه اي قائل اند ، ولي اگر كسي فاقد دارائي و ثروت باشد اگر عقل او به اندازه دريا باشد و تفكر و انديشه ي او خلاق و سازنده و به نفع منافع همه باشد براي مردم چندان ارزشي ندارد و كسي را توانائي درك او نيست ، گفتار و رفتار و كردار، تصميمات و موضع گيري او براي مردم اهميت ندارد ، درحاليكه اينگون افراد سرشار از علم و حكمت و توانائي و مهارت ويژه اند ، تفكرات پويا و سازنده شان براي همگان نجات دهنده است و درزندگي همه موثر است ، اما كو گوش شنوا ، كو بصيرت و بينائي ، مضمون و محتواي بيت بدين معني است : اگر عقلي همچون درياداشته باشي ولي فاقد ثروت و دارائي باشي مورد استهزامردمي و برايت خواهند خنديد

...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت: 8:01